ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
19 ก.พ. 2562
12 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 ก.พ. 2562
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 ธ.ค. 2561
14 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ธ.ค. 2561
15 ขอเชิญประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
44
26 พ.ย. 2561
16 ประกาศคะแนน LPA พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 ต.ค. 2561
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ต.ค. 2561
18 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 ก.ย. 2561
19 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 ก.ย. 2561
20 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8