ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 บัญชีแสดงปริมาณงานที่เกิดจากงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 ส.ค. 2563
2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ส.ค. 2563
3 ประกาศรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 ส.ค. 2563
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 ก.ค. 2563
5 การสร้างการรับรู้เเละภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
31
12 มิ.ย. 2563
6 การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
35
11 มิ.ย. 2563
7 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน ตามมาตรการอำนวยความสะดวกเเละลดภาระเเก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
15 เม.ย. 2563
8 รายงานการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ : ITA ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 เม.ย. 2563
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 ม.ค. 2563
10 เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
06 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12